top Buch- illustr.
top Buch-  illustration
top Am Hellerrand Winterlandschaft- Dresden-Hellerau
top Besuch des Dirigenten T.C.(bei mir)
top Weihnacht in Szeged (Südungarn)2021
top Mártély -an der Theiss (Südungarn)
top Ich im Garten
top Mádchen (Enkel-)
top Sonnenaufgang Mindszenter Kirche(Südungarn)
top Sommer ist vergangen