top Zhukovsky.

Ruben Monakhov.
Zhukovsky.
Oil on canvas,
50?60 cm.,
2013.

top Strauss.

Ruben Monakhov.
Strauss.
Oil on canvas,
90?60 cm.,
2013.

top Wolfs.

Wolfs.
Oil on canvas, 50x60 cm.,
2013.

top His Excellency.

Ruben Monakhov.
His Excellency.
Oil on canvas,
50?60 cm.,
2013.

top Brothers.

Ruben Monakhov.
Brothers.
Oil on canvas,
50?60 cm.,
2013.

top Roofs.

Roofs.
Oil on canvas,
90?80 cm.,
2013.

top Courtyard.

Courtyard.
Oil on canvas,
50?70 cm.,
2013.

top Krasin. Etude.

Ruben Monakhov.
Krasin. Etude.
Oil on canvas,
40?50 cm.,
2013.

top Courtyard. Etude.

Ruben Monakhov.
Courtyard. Etude.
Oil on canvas,
30?40 cm.,
2013.
http://rubenm.spb.ru

top Occasional Visitor.

Ruben Monakhov.
Occasional Visitor.
Oil on canvas,
90?80 c?.,
2013.
http://rubenm.spb.ru